Podmínky zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: Roman Kladivo se sídlem Komořany 177, 683 01, Komořany, IČO: 04863551.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je: Roman Kladivo se sídlem Komořany 177, 683 01, Komořany, IČO: 04863551.

Zpracovatelem osobních údajů je dále: Vendula Kladivová se sídlem Královopolské Vážany 74, Rousínov, 683 01, IČO: 05908949

Osobní údaje je také oprávněn zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

1. Text souhlasu

Zaškrtnutím políčka před odesláním kontaktního formuláře

ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25.5. 2018

souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

2. Jaké údaje budou zpracovávány

 • Jméno a Příjmení popřípadě Obchodní firma
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • číslo bankovního účtu
 • IP adresa

3. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje, kterými jsou:

 • Jméno a Příjmení popřípadě Obchodní firma
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo (pokud bylo uvedeno)
 • IP adresa

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

 • Zasílání obchodních a marketingových sdělení, nabídek a oznámení správce.

4. Doba po kterou budou osobní údaje uchovávány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 5 let.

5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány?

Osobní údaje budou zpracovány:

 • Strojově, automatizovaně prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

6. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup ke svým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci jaké osobní údaje jsou zpracovány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mě týkají, které jsem poskytnul správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, viz. čl. 20 GDPR).

Mám právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním emailu na adresu info@intervention.cz

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informace o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informaci je dán ustanovením §12 odst. 2. zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informací požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

 • Strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

7. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv podle ust. §12 a §21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.

Prohlašuji, že všechny poskytované údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytované dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.